Terms and conditions for selling tickets

Villkor för användande av Seatio som Arrangör

1. Introduktion

Seatio AB erbjuder under domännamnet www.seatio.com en elektronisk tjänst för förmedling av anmälningar, bokningar, biljetter och liknande till olika sorters evenemang. Seatio hanterar genom tjänsten information och betalningar från köpare/deltagare ("Köpare") till arrangör (”Arrangör”). Seatio tillhandahåller endast den tekniska distributionen av anmälningar och tar inget ansvar för arrangörers åtaganden, evenemangs genomförande, eller kvalitén på genomförda evenemang. Försäljning av fysiska varor genom tjänsten är inte tillåten. Försäljning där alkolhol ingår som del av ett köp är inte tillåten via tjänsten. Dessa Villkor anger villkoren för arrangörers användande av Tjänsten som finns tillgängliga under domännamnet www.seatio.com. Om Du inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor har Du inte rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

2. Arrangörsregistrering

Arrangörer registrerar sig för användandet av Tjänsten genom att fylla i registreringsformulär på Sajten. Arrangören skall ange korrekta person/företags- och kontaktuppgifter samt skall hålla informationen uppdaterad. Registrering med falska identitetsuppgifter kommer att polisanmälas. Genom registreringen accepteras Villkoren och arrangören åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende Tjänsten. Tjänsten får inte användas av personer under 18 år eller av personer som tidigare utestängts från Tjänsten. Vid registrering väljs ett användarnamn och ett lösenord. Arrangören är ansvarig för alla vidtagna handlingar under sitt användarnamn och lösenord. Arrangören skall på bästa sätt tillse att lösenord hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. För arrangörer som tar betalt för evenemang via Tjänsten kan Seatio komma att ta kreditupplysning, samt begära att arrangören verifierar sin identitet och sina bankkontouppgifter. Verifiering kan ske exempelvis men inte uteslutande via kopior på identitetshandlingar, intyg från bank, samt via sociala nätverk.

3. Tillåtna evenemang

Evenemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Sajten. Skulle sådant evenemang ändå publiceras har Seatio har rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, att ta bort evenemanget eller delar därav från Sajten. Skulle Seatio komma att ta bort evenemang pga. brott mot ovanstående är arrangören skyldig att bekosta återbetalning till varje köpare av det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. All återbetalning ska ske via Seatio. Arrangören ansvarar för all administration och kostnader förknippade med dessa återbetalningar. I dessa fall ansvarar också arrangören för kostnader hos Seatio som uppkommer på grund av publiceringen av det otillåtna evenemanget. Seatio har rätt att omedelbart stänga av arrangörer som publicerar otillåtna evenemang. Skulle Seatio lida skada pga av publicering av otillåtet evenemang har Seatio rätt att söka ersättning för detta från arrangören. Försäljning av fysiska varor genom tjänsten är inte tillåten.

4. Arrangörens Skyldigheter

Arrangörer som säljer Anmälningar till evenemang via Sajten, måste beskriva evenemanget korrekt och sakligt, ange korrekta priser, och alltid hålla informationen uppdaterad. Arrangören tar fullt ansvar för publicerad information. Publicerad information får inte:
  • vara falsk, felaktig eller vilseledande
  • vara stötande eller hotfull, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter
  • göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet
  • vara bedräglig eller involvera försäljning av stöldgods
  • bryta mot gällande lagar och bestämmelser
  • innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information
  • göra att Sajten blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att Sajtens effektivitet och funktionalitet på något sätt urholkas.
Arrangören måste själv för att ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för evenemanget, samt i förekommande fall betala dessa. Arrangören är skyldig att informera köpare om alla ändringar som gäller evenemanget. Tex datum och tidsförändringar eller ändringar i evenemangets innehåll. Har arrangören vid Sajten sålt Anmälningar är arrangören skyldig att genomföra evenemanget som utlovat så vida inte särskilda förhindrande skäl föreligger. Då arrangören tvingas ställa in ett evenemang ska arrangören omedelbart informera både köparna och Seatio om detta, ta bort evenemanget från Sajten, och så snart som möjligt rådgöra med Seatio om återbetalning till köparna. Seatio vill garantera de som bokar biljetter/platser att evenemanget genomförs. Vid inställda evenemang, eller då en köpare ej fått den utlovade platsen/biljetten eller liknande som köparen betalat för, är arrangören är alltid skyldig att ersätta varje köpare det belopp som köparen erlagt för anmälan/biljetter. Om Seatio hanterat betalningar till ett intällt event ska alla återbetalningar och ersättningar till köpare ska ske via Seatio, om inte annat skriftligen avtalats mellan Seatio och Arrangören. I dessa fall ska arrangören alltid skyndsamt återbetala till Seatio det belopp som arrangören eventuellt har fått utbetalt innan evenemanget ställdes in. Seatio har en fordran på arrangören tills dess full återbetalning av detta belopp skett. Seatio har vidare rätt att kräva arrangören på ersättning för Seatios eventuella administrationskostnader förknippade med återbetalningar pga. inställda eller ändrade evenemang. Tyvärr förekommer användande av stulna kortnummer på Internet. I fall det skulle uppdagas eller misstänkas att en köpare använt falska kortuppgifter måste arrangören på alla sätt bistå Seatio och dennes ombud för att identifiera, spåra, hitta och åtala köparen ifråga. Detta kan inkludera polisanmälningar och utlämnande av personuppgifter och andra uppgifter som arrangören fått kännedom om på andra sätt än genom Seatio.

5. Priser

Seatio tar ut en administrationsavgift för varje plats/biljett som hanteras. (Avgiften debiteras per plats, dvs om 1 bokning innehåller 2 platser/biljetter/el motsvarande kommer 2 avgifter att debiteras.) Administrationsavgiften kan läggas på det belopp som arrangören anger, eller dras ifrån det belopp som arrangören anger. Gällande avgift finns angiven på sajten. Tjänsten är för närvarande gratis för event där arrangören inte tar betalt av deltagarna. För arrangörer som använder gratistjänsten frekvent och i kommersiellt syfte kan Seatio införa begränsningar i användandet. Seatio kommer dock alltid att förvarna arrangören om detta. Om en arrangör använda gratistjänsten som ett "Faktureringssystem", dvs tar emot anmälningar och sedan hanterar betalning via tex egen fakturering eller kontanter utanför Seatio, har Seatio rätt att kräva arrangören på en avgift motsvarande den bokningsavgift som Seatio skulle ha tagit ut om Seatio hanterat betalningarna. Seatio säljer även tekniska tjänster relaterade till evenemangsadministration. Priser för alla tjänster finns angivena på sajten.

6. Betalningshantering

Betalningar via Seatio Seatio agerar mellanhand mellan Köpare och Arrangör. För detta ändamål använder Seatio klientmedelskonton hos Swedbank. För transaktionshanteringen arbetar Seatio med tredje part (banker, kortinlösare och transaktionshanterare). Seatio har rätt att agera för Arrangören gentemot dessa parter. Seatio ombesörjer utbetalning till Arrangören. Seatio har alltid rätt att innehålla arrangörens medel och återbetala dessa till köpare om Seatio misstänker att arrangören är insolvent, kreditovärdig, oseriös, eller ett evenemang är av otillåten art. (Se ”Tillåtna evenemang”). Detta för att Seatio vill garantera de som bokar biljetter/platser att evenemanget genomförs. Före ett genomfört evenemang har Seatio alltid rätt att innehålla betalning. Arrangörer som är kända av Seatio och kreditvärdiga erhåller normalt utbetalning av ackumulerad försäljning en gång per vecka. Då en arrangör erhåller utbetalning före evenemangets sluttid har Seatio alltid en fordran på arrangören tills dess att evenemanget har genomförs på det sätt som arrangören specificerat. Denna fordran uppgår alltid till utbetalt belopp Om ett evenemang ej genomförts enligt Arrangörens specifikationer har Seatio rätt att kvarhålla pengar som inte betalats ut till arrangören för att återbetala dessa direkt till Köparna. Seatio kan inte hållas till svars för utbetalningar som inte kunnat fullföljas pga. felaktig eller bristfällig information från arrangören. (Tex om arrangören angett ett felaktigt bankkontonummer eller felaktiga personuppgifter.) Om en utbetalning inte kunna fullföljas inom 12 månader efter avslutat evenemang, och detta orsakats av felaktig eller bristfällig information från arrangören, har arrangören förverkat sin rätt till innestående medel. Betalningar via 3je part - payson eller paypal I det fall arrangören väljer att ta betalt via payson eller paypal kommer försäljningsintäkter att gå direkt in på det konto (e-postadress) hos payson eller paypal som arrangören angivt. Om inget annat anges kommer samma epostadress som används som användarnamn hos Seatio att användas som arrangörens payson- eller paypalkonto. Seatio har rätt att dra av sina avgifter från försäljningsbeloppet innan det förs över till arrangörens payson- eller paypalkonto. För detta ändamål används så kallade "kedjade betalningar", där en inbetalning delas mellan två parter. Då arrangören använder payson eller paypal för betalningshantering kan Seatio inte hållas ansvarigt för några penningflöden. Seatio kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella tekniska fel som drabbar penningflöden, oavsett om dessa fel uppkommer hos Seatio eller hos payson eller paypal. Arrangören är skyldig att själv kontrollera den tekniska implementationen för penningflöden, tex genom att regelbundet följa sina försäljningsintäkter samt att själv genomföra testbetalningar.

7. Villkor för användandet av Seatio som Arrangör

Sajten kan störas av många faktorer utanför Seatios kontroll. Sajten och tjänsterna tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid. Seatio är inte ansvarig om uppfyllandet av skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av omständigheter utom Seatios kontroll, som rimligen inte kunnat förutses, och vars konsekvenser rimligen inte kunnat undvikas. Seatio ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår pga tekniska problem som förhindrar eller försvårar användandet av Sajten. En Arrangör ska alltid, oberoende av problem som eventuellt föreligger Seatio, i möjligaste mån utföra sina skyldigheter gentemot Köpare. Seatio har alltid rätt att företräda köparen gentemot arrangören. Seatio kan inte hållas till svars för åtagande som inte kunnat fullföljas pga felaktig eller britsfällig information från arrangören. (Tex att arrangören anger ett felaktigt bankkontonummer.) Seatio har rätt att använda alla evenemang som publiceras på sajten i sin egen marknadsföring och rätt att använda alla registrerade arrangörer som referenskunder. Seatio kommer dock inte att göra privata evenemang synliga för allmänheten utan arrangörens tillstånd. Skulle Arrangören av någon anledning ha något krav gentemot en Köpare som deltar på evenemang, utöver den avgift som betalats via Seatio, accepterar Arrangören att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Seatio. Detta avtal gäller alltid före avtal som arrangören eventuellt upprättar med köpare, oavsett om avtal mellan arrangör och köpare ingåtts innan arrangören ingått detta avtal med Seatio. Seatio har rätt att överlåta detta avtal i sin helhet till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Seatio att meddela vem som har tagit över användaravtalet genom meddelande på Sajten. Om Seatio överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.

8. Hantering av personuppgifter

Arrangörers uppgifter Genom att registrera sig på Sajten accepterar Arrangörer att Seatio lagrar alla angivna uppgifter (personuppgifter likväl som andra uppgifter), i enlighet med Svensk lag. Köpares uppgifter Seatio tillhandahåller åt Arrangören de uppgifter om Köparen som Arrangören specificerat på Sajten. Seatio sparar dessa uppgifter åt arrangören. Arrangören förbinder sig att endast använda dessa uppgifter för eget bruk samt att hantera personuppgifter med största försiktighet och följande Svenska lagstiftning. Det är således förbjudet att sälja uppgifter som samlats in via Seatio. Seatio har rätt att fråga köpare om dessa vill ha information om Seatio eller evenemang på Sajten. Seatio har också rätt att kontakta köpare för marknadsundersökningar angående Tjänsten. Seatio hanterar inte kortuppgifter. Alla hantering av betal- och kortuppgifter ombesörjs av PayEx och Swedbank.

9. Avtalstid och upphörande av registrering som Arrangör

Dessa Villkor träder i kraft när Arrangören har registrerat sig på Sajten och gäller tills vidare. Arrangören har rätt att avsluta sin registrering skriftligen eller via e-post. Avtalet kan inte sägas upp av arrangören under tiden ett evenemang är aktivt för köp på Sajten. Seatio har när som helst rätt att, efter eget gottfinnande, tills vidare stänga av en arrangör som bryter eller tycks bryta mot dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. I händelse av avstängning kommer alla aktiva evenemang att spärras och alla utbetalningar till arrangören stoppas, tills vidare. En arrangörs som avstängts får inte åter-registrera sig eller använda annan Arrangörs konto utan att särskilt skriftligt tillstånd erhållits från Seatio. Seatio har rätt att, efter eget gottfinnande, upphöra med att tillhandahållandet av Tjänsten och därmed säga upp alla avtal med Arrangörer.

10. Rätt till Ändringar i avtalet

Seatio har rätt att ändra dessa Villkor, antingen genom att meddela Arrangörer eller genom införande av de ändrade Villkoren på Sajten. Vidare har Seatio rätt att ändra avgiftsstruktur samt de avgifter som tas ut av Köpare, efter att ha lämnat meddelande om detta på Sajten. Ändrade Villkor och Avgifter kommer att tillämpas på nya evenemang från dagen för införandet på Sajten.